Nowa strona 

Szkoły Podstawowej Nr 2

Sprawdź!!!

HomeRemont łazienek w I LO p.2

Remont łazienek w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze p.2

Dyrekcja szkoły składa zamówienie dotyczące remontu łazienek w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.  Wykaz i warunki ukazane w załącznikach poniżej

nazwa postępowania: Remont łazienek w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze
 
 
 
 
 
Załączniki stanowiące integralną cześć specyfikacji

1.        „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1

2.        „Oświadczenie wykonawcy” (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) - załącznik nr 2

3.        „Oświadczenie wykonawcy” (dot. przesłanek wykluczenia z postepowania) - załącznik nr 3

4.        „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4

5.        „Wykaz wykonanych robót budowlanych” - załącznik nr 5

6.        „Oświadczenie wykonawcy” (dotyczące niezalegania  z opłaceniem podatków i opłat lokalnych) – załącznik nr 6

7.        Oświadczenie (w związku z przetwarzaniem danych osobowych) – załącznik nr 7

8.        Kosztorys ofertowy – załącznik nr 8

9.        Projekt umowy – załącznik nr 9

10.     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – załącznik nr 10

11.     Projekt wykonawczy – załącznik nr 11

 Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ - remont łazienek

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 

Załącznik nr 9 

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

 

 

Free business joomla templates